Mere fjell

‘Har du sett eitt, har du sett alle’ (overhørt i ein samtale mellom to turistar!)

For nokre år sidan stilte eg ut saman med fotografen Johan Brun. Han hadde ein del bilder som høyrde til utstilliga ‘mere fjell’ … Denne titelen talte til meg og har følgt meg seinare…. Norske songar med islett av fjell finn vi i fleng ….Dei gamle fjell i syningom…. det er noko traust og stødig ved desse monumenta …… ‘høge fjell gjer himlen trong’ ….heiter det. Ei lita omskriving….. ‘høge fjell gjev ein høg himmel’  ….vi må vende blikket så høgt vi kan, då får vi faktisk ei kjensle av at himmelen er høgare….

Dei fjell og dei dalar som vi ‘i den fyrste ungdom såg’, vert med oss heile livet…. tilliks med Bibelsoga og Katekisma og Landstads reviderte…. Eg har tvillingfjella i Hemsedal, Storehødn og Veslehødn, som min barndoms desiderte ‘toppfjell’. Barndommens fjell gjer eit inntrykk i hugen som aldri forsvinn. Førti års liv ved fjorden i Sogn set spor. Alle buktingar i landskapetog alle nye fjordarmar som banar seg lei inn i landskapet, gjev fjell framside og bakside, alt etter som kvar du bur. Alle vil vi ha ein bit av eit fjell i eige…

fjellSola glitrar på snøkrystallane
og gjer den kalde vinterdagen
3 grader varmare
og 100 % lysare

Naturen andar av
stille fundering
og vidopen
forundring

 

[box style=»rounded» border=»full»]Vindreken er eitt av dei mest markante fjella ved Sognefjorden. Det har eigentleg tre toppar, den inste er 1273 m o h. Spesielt i vinerham kan ein sjå eit løvehovud i teikningar i fjellet.[/box]

More mountains

‘Have you seen one, you have seen them all’
(heard spoken while viewing mountains at the Sognefjord!)

Some years ago I exhibited together with the Norwegian photographer Johan Brun. He brought some pictures from a prvious exhibition named ‘more mountains’ … This title spoke to me and has followed me later…. Norwegian songs …many of them …. have got a touch of ‘fjell’ = mountains.’The old mountains in the far distance… it is something sturdy and solid about these monuments.  …… ‘high mountains make a narrow sky’ ….a word says. A rewriting of mine….. ‘high mountains fjell give a high sky’…we have to turn the eyes as high as we can, and so we get a feeling of a higher heaven….

Those mountains and tose valleys we saw ‘during our first childhood’ (qoute from a Norw. song) will stay with us for life…. the same as the stories from the Bible we learnt in school…. For me the absolute ‘top’ mountains are ‘The two horns in Hemsedal valley. The impressions in my mind stays for life. But forty years’ life at the Sognefjord under its mountains also make print of eternal value. All the bends of the fjords that make its way into the land give a mauntain one front side and one ‘behind side’, related to where you liver….and we all want to own ‘a bit’ …

fjellThe sun shine on
the snow crystals
and make the cold winter’s day
3 degrees warmer
and 100 % lighter

Nature breathes
silent wondering
and wide open
amazement

 

[box style=»rounded» border=»full»]Vindreken er eitt av dei mest markante fjella ved Sognefjorden. Det har eigentleg tre toppar, den inste er 1273 m o h. Spesielt i vinerham kan ein sjå eit løvehovud i teikningar i fjellet.[/box]

Å sprenge grenser

Merkesteinar

Merkesteinar har ein heilt spesielt definert funksjon (nedst på sida:’open me’). I denne samanhengen legger vi eit meir symbolsk innhald… ein stein som står for ei anna tid, å overskride ei grense i ditt eige sinn ….. ein overgang til ein annan sinnstilstand. Å gje seg ut på ein pilegrimssti…du går for rekreasjon, naturoppleving, finne deg sjølv, finne di eiga stemme, finne din plass i tilveret…. Vi har så mange grunnar for å gå… Vårt ønske er at alle som går, får ei oppleving av spesiell verdi.  

MerkesteinFortida
talar til oss
med mange stemmer
Lytt!
Minne
frå vår eiga fortid
gjer oss glade
triste eller vemodige
Av fortida
skapar vi framtida
i dag …

Rammeprogram for Olsokvandringa i Balestrand
28. juli:
Du kjem til Balestrand og vi invitere til ei samkome med informasjon, film og musikkinnslag.
Kaffe/ te/ noko å bite ti
29. juli:
Pilegrimsvandring til Kvamsøy
Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy middelalderkyrkje
Avduking av skulpturen ‘Børtreet’ og signing av Børtrehuset
30. juli:
Pilegerimsvandring til Tjuatoten
Samlingsstund ved steinkrossen på topplatået 1098 moh
Denne turen er for deg som likar å bryne deg på utfordrande terreng.
Vi vil arrangere alternativ oppleving for deg som ikkje vil utfordre høgdene.

[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]Merkestein er en stein som ligger i eiendomsgrensen, og viser hvor grensen går. Navnet kommer av eldre ord for markskille, dvs. grenser i marka.

Ofte er steinene lagt som siktstrekninger, og i hjørner av grensen. Helt fra de eldste norske lovene har vi strenge forbud og straffer mot å flytte merkesteiner uten at eieren ga lov til det. Merkesteiner kan ha en særegen form, og/eller ha figurmerker formet av streker malt på og/eller hogd inn i steinene. I nyere tid kan det være bolter satt i stein for å markere et målepunkt som er angitt i et målebrev for eiendommen. Merkesteiner er ofte særskilt omtalt og listet opp i eldre grensebeskrivelser for eiendommer i forbindelse med deling og utskilling av eiendommer fra et hovedbøle.[/toggle]

To move boundaries

Merkesteinar

Merkesteinar har ein heilt spesielt definert funksjon (nedst på sida:’open me’). I denne samanhengen legger vi eit meir symbolsk innhald… ein stein som står for ei anna tid, å overskride ei grense i ditt eige sinn ….. ein overgang til ein annan sinnstilstand. Å gje seg ut på ein pilegrimssti…du går for rekreasjon, naturoppleving, finne deg sjølv, finne di eiga stemme, finne din plass i tilveret…. Vi har så mange grunnar for å gå… Vårt ønske er at alle som går, får ei oppleving av spesiell verdi.  

MerkesteinFortida
talar til oss
med mange stemmer
Lytt!
Minne
frå vår eiga fortid
gjer oss glade
triste eller vemodige
Av fortida
skapar vi framtida
i dag …

Rammeprogram for Olsokvandringa i Balestrand
28. juli:
Du kjem til Balestrand og vi invitere til ei samkome med informasjon, film og musikkinnslag.
Kaffe/ te/ noko å bite ti
29. juli:
Pilegrimsvandring til Kvamsøy
Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy middelalderkyrkje
Avduking av skulpturen ‘Børtreet’ og signing av Børtrehuset
30. juli:
Pilegerimsvandring til Tjuatoten
Samlingsstund ved steinkrossen på topplatået 1098 moh
Denne turen er for deg som likar å bryne deg på utfordrande terreng.
Vi vil arrangere alternativ oppleving for deg som ikkje vil utfordre høgdene.

[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]Merkestein er en stein som ligger i eiendomsgrensen, og viser hvor grensen går. Navnet kommer av eldre ord for markskille, dvs. grenser i marka.

Ofte er steinene lagt som siktstrekninger, og i hjørner av grensen. Helt fra de eldste norske lovene har vi strenge forbud og straffer mot å flytte merkesteiner uten at eieren ga lov til det. Merkesteiner kan ha en særegen form, og/eller ha figurmerker formet av streker malt på og/eller hogd inn i steinene. I nyere tid kan det være bolter satt i stein for å markere et målepunkt som er angitt i et målebrev for eiendommen. Merkesteiner er ofte særskilt omtalt og listet opp i eldre grensebeskrivelser for eiendommer i forbindelse med deling og utskilling av eiendommer fra et hovedbøle.[/toggle]

Midt i november… eller februar…

Mellom bakkar og berg

Amerikanaren kan ikkje heilt forstå at vi kan overleve den lange vinteren. Når dei spør ‘kor mange menneske bur i Balestrand’ og eg svarar ‘1350’…. så er ofte neste spørsmål: ‘Kor mange bur her om vinteren?’ og dei undrar seg…. Då pleier eg av og til svare med å syngje eit par vers av Mellom bakkar og berg til dei…  ‘men når vårsol i bakkane blenkte, fekk han hug til si heimlege strand’ Det er rett og slett slik at våren ligg på lur innunder bringa vår, heile den lange vinteren igjennom… Somme tar ein soltur til syden, men når våren kjem med alle sine dufter og syner; det spirer i blomebed langs veggen og det grønkast i lier…. då kan han ingen stad venare sjå….

Himmel 1Her stoggar eg
i den daglege vandringa
og ser verda
frå ein annan vinkel
Strålene frå sola
tar eit venleg streif
over bergknausen

men det ligg jo i skuggen!?

Ved nærare syn finn eg svaret:
Det var eit venleg menneske
som gjekk forbi
og gav meg eit godord
..den store forskjellen..

Nesten oppe!

 Vel begynt er halvt fullendt… halvt fullendt og litt til…  …

Vil så gjerne få blomane til å klatre i berget slik dei verkeleg gjorde. Ei revebjølle vaks ut frå ein sprekk i gneisen.. tiriltungene kraup over grøfta innunder det bratte berget… sommarfuglane sette seg på dei delikate stenglane til Blåklokka der ho uredd klatra overalt i bergasida… tyttebæra vaks utav ei liti von på hamrane ved stupet, og klungerrosene, ja, dei oppførte seg som heime og eigarar av heile bergknausen! Men den mest selebre gjesten var dei kvite orkideane, som sende sin eksotiske duft i kveldinga; Nattviol herself!
Dei daglegdagse…dei trugne trælan, som gledde oss mest heile sommaren i gjennom… engsoleien og storknebb! To motpolar i fargesetteing men i fredeleg samhald og i samhandling med Marikåpen. Tenk for eit samarbeid og korleis ein i felleskap kan ‘kle berget’!
Vi har mykje å lære av bergaklatrarane….

20131210_011626


Lykke

er når vegkantane
kjem deg i møte
og soleiene spring ut
i tusen blomesmil
i midtsommardagen
Når blåklokka
gjev oss ei lekse
i klatrekunst og vågemot
Lykke er
når sommarfuglen
flagrar og ønsker
Lykke til!

 

20131210_011557

Sommarregn
er det
beste
eg veit

nest
etter solskin

 

 

Nearly to the top

 Well begun…. half done and a bit more…  …

I so dearly want  the flowers to climb in the mountain rock like they really did! A foxglove grew out from a crack in the gneiss.The bird’s foot trefoil crept over the ditch of the roadside underneath the steep mountain wall….The butterflies landed on the delicate stems of the harebells where she climbed everywhere …. fearless of the chasm…. The mountain cranberries grew from poor soil on the edge of the ‘cliff’…..and the hip roses behaved like royalty and owners of the whole rock! ……
The celebrity amongst the flowers was the wild orchid who sent out its exotic fragrance towards the evening; The night violet, herself! The more common ones, the dailyday’s toilers, who gave us rejoice all days throughout the summer: The bright yellow buttercups and the violet stork’s beak’s. Two opposite poles in colour range, but in peaceful union and collaboration with Lady’s Mantle.

What a team spirit and knowhow can make them succeed in covering the rock wall like on a flower field!
We have got much to learn from these mountain climbers……

20131210_011626


Happiness

is when the roadsides
come meeting with you
and the Buttecups contributes
with thousands of flower smiles
in the Mid Summer’s Day
… when the harebell
give us a lesson
in climbing art and courage
Happiness is
when the butterflies
flap in the meek wind
Good luck!

 

20131210_011557

Summer rain
is

the best
I know about

next to
sunshine
::::

 

 

Pilegrim blant naturens skulpturar

Furuskog med sjel

Barndommens furumoer forbinder eg med mystikk. Det var tidleg haust og laurdag. Vi laga niste og termos med kakao. Mamma hadde kaffi og den lukta godt men smakte forferdeleg. Det såg ikkje ut til å vere så mykje bær. Det såg heller tynt ut. Men sette eg meg ned og letta litt på lyngen, fann eg klase på klase med store mørkeraude, glinsande tyttebær. Fargespelet mellom bær og lyng og furustammer er med i nistepakka eg fekk med meg …. til å nyte i resten av livet. For ein skatt! Og for ein herleg kveld med Trollkrem til Barnetimen klokka seks.

20131027_134343
Ei god stund

er tida
du nytta vel
Tida du brukte
til å tenkje
Til å setje ord
til tankane
i venelag
eller aleine
tankar om livet
levd liv
og livet i morgon
Ta deg tid
til gode stunder


20131027_123907

Livskunne

Kunsten er
å stille
dei viktige
spørsmål
i livet
og godta at
ikkje alle
spørsmål
har
svar

 


20140213_112753I undring
og forventning
legg vi ut
på vandring
Tankar blit til
medan vi går
I kvart steg
ligg store
mysterier
løynde
Målet er
ny undring
ved ny
vandring


Skogen ved Pilegrimsstien gjev deg opplevingar du vil hugse! Ulike treslag, skogbotnen varierer frå steinut lende….mjuke moseteppe og plantefattig tørre barnålebotn frå mange år…. Skogen vil kanhende vere mest kjend for eikeskog og furuskog av heilt spesielt merke… Kom og sjå og opplev mysteriet ved å   v e r e … og  kjenne einskap med naturens mange mysterier….

Første Pilegrimsvandring Balestrand:
Olsokdag 29. juli 2014

Set av datoane 28.-31. juli så får du med deg heile arrangementet
Meir informasjon kjem etter kvart.

Følg med på heimesida!
Kvar ny ‘pilegrimsnytt’ vert kunngjort gjennom link til Facebook: Bjørg Frøisok Bjøberg.
Gje meg eit lite vink om du ynskjer direkte oppdatering.
Tlf.: 91562842 e-post: bjoergfb@online.no
..Vi kan også bli vener på facebook…

[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]I geometrien lærte vi om trekantar og firkantar, kuleform og kjegleform. Desse var enkle å finne ut av. Så var det den meir avanserte formen: mangekantar, dei var ikkje greie!…. I nåleskogen har vi gran og furu. Grana er den enkle. Men furua derimot… berre høyr dette sitatet: ‘Inntil førti meter høy nåletre; kronen til å begynne med kjegleformet med kransstilte grener, senere mangeformet; i lavlandet blir kronen avrundet, uregelmessig og med grove grener…’
Furua er interessant og spennande! Ho går ikkje etter faste reglar for vekst! Ho snor seg og snur seg etter ver og veksttilhøve. Og så duftar det så godt i furuskogen
Det vanligste byggematerialet for norske stavkirker var furu. Til grunnkonstruksjonen i stavkirkene benyttet man malmfuru som har hatt sein (tett) vekst og derfor har stor malmandel (andelkjerneved). Slike furutrær fantes først og fremst i høyereliggende strøk. Malmfuru er naturlig impregnert og meget varig, selv på værutsatte steder. Slikt trevirke ble derfor foretrukket til utsatte deler som staver, sviller, takspon og veggplanker (tiler).[/toggle]

 

 

Pilgrim amongst Sculptures of Nature

Pine forest with a soul

The pine barrens from my childhood villige … for me is connected to mysticism. It was early autumns on Saturdays. We (Mum!) made lunch pack with warm chocolate in a thermos bottle. The adults brought with them coffee … it smelled deliciously but tasted horrible! It did not look like much berries, though…. . rather sparse. But when I sit down and look underneath the green shiny lingon leaves, I find cluster with plenty of these delicious dark red berries ‘tyttebaer’. The colour play between the leaves and the berries… the reindeer moss and the pine trunks…  is still with me… I got like a lunch pack for the life’s journey. What a treasure! And what a lovely evening … coming home to make ‘trollkrem’ (dessert with mountain cranberries, eggwhites and sugar)… silently listening to the ‘Children’s hour’ from the radio… What a richness…

20131027_134343
A good while

is the time
you spent well
The time you spent on
thinking
and put words
to the thoughts
together with friends
or alone
Thoughts about life
well lived
and life tomorrow
Take time
for quality whiles


20131027_123907

Knowledge og life

Art of living
is to ask
the important
questions
of life
And accept
thar some
questions
don’t come with
an answer

 


20140213_112753
 In wondering and expectation
we start
wandering
Thouhts come
whilst walking
In everu step
lie big
mysteries hidden
the goal is

new wondering
at new wandering


The forest at the pilgrim path will give experiences to remember! Different trees, the woodland floor varies from rather stony terrain ….soft moss carpet to a ground with less plants, especially where the needle trees with more shadows …. You’ll find yourself surrounded by different kinds of warm demanding leaf trees, and the old fur trees are just exquisitePlease, come and see for yourself and experience nature from the Big Creator… Blessing for body and soul…the gift of being part of the nature and all it’s healing powers…

The first Pilgrimage Balestrand:
Olsokday July 29th 2014

Please, mark the days 28.-31. July… to take part in the whole arrangement
More information soon.

Follow the updated information on the home page www.detgylnehus.no
Every new addition to ‘Pilgrimage news’ blogg will be announced via my Facebook profile: Bjørg Frøisok Bjøberg.
Please contact me if you want any further information.
Mob.: 0047 91562842
e-mail: bjoergfb@online.no

I will also invite you to be my friend on Facebook …

[toggle title_open=»Close Me» title_closed=»Open Me» hide=»yes» border=»yes» style=»default» excerpt_length=»0″ read_more_text=»Read More» read_less_text=»Read Less» include_excerpt_html=»no»]I geometrien lærte vi om trekantar og firkantar, kuleform og kjegleform. Desse var enkle å finne ut av. Så var det den meir avanserte formen: mangekantar, dei var ikkje greie!…. I nåleskogen har vi gran og furu. Grana er den enkle. Men furua derimot… berre høyr dette sitatet: ‘Inntil førti meter høy nåletre; kronen til å begynne med kjegleformet med kransstilte grener, senere mangeformet; i lavlandet blir kronen avrundet, uregelmessig og med grove grener…’
Furua er interessant og spennande! Ho går ikkje etter faste reglar for vekst! Ho snor seg og snur seg etter ver og veksttilhøve. Og så duftar det så godt i furuskogen
Det vanligste byggematerialet for norske stavkirker var furu. Til grunnkonstruksjonen i stavkirkene benyttet man malmfuru som har hatt sein (tett) vekst og derfor har stor malmandel (andelkjerneved). Slike furutrær fantes først og fremst i høyereliggende strøk. Malmfuru er naturlig impregnert og meget varig, selv på værutsatte steder. Slikt trevirke ble derfor foretrukket til utsatte deler som staver, sviller, takspon og veggplanker (tiler).[/toggle]

 

 

Program for Pilegrimsvandring Balestrand Olsok 2014

Program

28. juli: Ankomst utover dagen
Om kvelden: Festleg samver med konsert, film og informasjon

29. juli
Pilegrimsvandring til Kvamsøy
Pilegrimsgudsteneste i Kvamsøy kyrkje
Avduking av ‘skulpturen ‘Børtreet’…signing av Børtrehuset

30. juli
Pilegrimsvandring til Tjuatoten
Alt opplegg for dei som ynskjer ei mindre utfordrande løype

31.juli:
Avreise

20130329_161652Kvamsøy
er den minste øya i Noreg
med ei kyrkje
Ho er datert til 1280
og er unik i sitt slag
Det nakne interiøret
set den særeigne stemningen

20131027_131550Tusenårseika på Målsnes
ligg ved vandringsstien
mot Kvamsøy
Under trekruna
høver det
med ei samling
til meditasjon
refleksjon
og ettertanke

Krossen på platået

Tjuatoten 1089 m
med eit utsyn som til sju ‘kongerike’
er målet for andredags
pilegrimsvandring
Steinkrossen
på topp-platået
gjev vandraren
løn for innsatsen
og tunge tak i motbakkar

Ynskjer du meir informasjon eller å melde din interesse,
konakt med på e-mail: bjoergfb@online.no
eller pr. post: Pilegrimsvandring Balestrand, Bjørg F. Bjøberg, Fjærestad 44, 6899 Balestrand
eller rett og slett ringje meg på mob.: 915 62 842
Vi gleder oss til å høyre frå deg!

Overnatting:
Balestrand har fleire alternative overnattingsplassar, og i neste ‘Pilegrimsnytt’ vil vi kome med informasjon og linkar